/ أقسام

أقسام

ترخيص الاعمال

ترخيص الاعمال

مدير القسم :
راشد جبارين
هاتف :
04-6409024
فاكس :
04-6409032
نقال :
0526008606
البريد الالكتروني :
rashed@maaleiron.muni.il

מדיניות מ.מ. מעלה עירון ברישוי עסקים


רישיון לניהול עסק  - מהו? 

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995, בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.
הרשיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב

מטרות החוק הן:

1) שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים) ,מניעת מפגעים, מטרדים.
2) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד.
3) דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו.
4) מניעת סכנת מחלות בע"ח וזיהום מקורות המים בחומרי הדברה ,בדשנים או בתרופות .
5) הבטחת בריאות הציבור , לרבות תנאי תברואה נאותים .
6) קיום התכליות הנוגעים לחוק התכנון והבנייה.
7) קיום הדינים הנוגעים  לשירותי הכבאות.

הרישיון יונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ותשלום האגרה.
עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרד המחלקה לרישוי ופיקוח עסקים.

מי חייב ברישיון עסק? 

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון.
במעלה עירון קיימים כ- 140 עסקים טעוני רישוי : חנויות מכולת , סופרמרקטים , מסעדות , אטליזים בתי- קפה , מזנונים , מאפיות , קיוסקים , מספרות , בתי מלאכה , תחנות דלק ,  מפעלים מכל הסוגים , יצור וממכר מוצרי מזון , רוכלות , מוסכים , מחסנים למיניהם וכד'.
ניתן לעיין בחוק ותקנותיו במשרדי המחלקה ובאתר האינטרנט שלה.
מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון : עורכי דין, רואי חשבון, רופאים , מהנדסים  פעוטונים, גני ילדים . פטורים גם מחובת רישוי חנויות מסחר של : בבגדים , נעליים , מוצרי חשמל , רהיטים , פרחים ,תכשיטים ותמרוקים ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים התשנ"ה (1995).
חנויות מסחר שלכאורה אינן טעונות רישוי יהיו מחויבות בהליך רישוי כאשר שטח המכירה שלהן הינו מעל 800 מ"ר. 
חנות פרחים, צמחי נוי , זרעים ושתילים  אשר שטח המכירה בה מעל ל- 300 מ"ר כן טעון רישוי.
מחסן אשר שטחו 50 מ"ר ומעלה , כן טעון רישוי.

בירורים וחוות דעת מקדמית (טרם הגשת הבקשה)

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי רציני.
על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.
יש לבחון בין היתר את מידת התאמתו של העסק לדיני תכנון ובניה ולדרישות נותני האישור הנוספים .
קבלת חוות דעת מקדימה , אינה מהווה היתר או רישיון לפתיחה או ניהול עסק . 
מנהל מחלקת רישוי עסקים עומד לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע.

אופן הגשת הבקשה : 

הבקשה תוגש בגרמושקה אחת חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (כגון: מהנדס , הנדסאי בנין או אדריכל) שתכלולנה את הפרטים הבאים :
1) דף פרטים על העסק ובעל העסק . גוש, חלקה, כתובת העסק, שם /שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק
2) תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1, או 1:1250 (כמפורט בסעיף 12 (א') בתקנות רישוי עסקים).
3) מפה מצבית בקנ"מ 250: 1 (כמפורט בסעיף 13 ( (א') בתקנות רישוי עסקים.
4) תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 (כמפורט בסעיף 14 (א') בתקנות רישוי עסקים)

הבקשה תוגש ב: 3 עותקים על פי חוק ובהתאם לדרישות האגף לרישוי ופיקוח העסקים ( הרשות רשאית לדרוש יותר עותקים לפי הצורך).
הבקשה תוגש ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את תכנית העסק בצירוף ייפוי כוח מבעל העסק.


לבקשה יש לצרף: 

   1.צילום של חוזה שכירות/ או חוזה קנייה/ מסמך טאבו / זיכרון דברים, או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס, ע"ש החברה או השותפות. 
    2.צילום תעודה מרשם החברות או השותפות (חברה/שותפות בלבד). 
    3.מסמך מעו"ד או רו"ח, שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודת זהות (חברה/שותפות בלבד). 
   4. בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות והמחסן.

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק אם ראו צורך בכך, למשל כמו שרטוט חיבור מים וביוב 
תיתכן דרישה ממגיש הבקשה כי לתכנית העסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

מתי תוגש בקשה לקבלת רישיון? 

1. בעת פתיחת עסק חדש – טרם פתיחת העסק.
2. במידה וחל שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשת בקשה חדשה, כמפורט להלן: 
      א. הגדלה או הקטנת השטח. 
      ב. שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק. 
      ג. תוספת לסוגי העיסוקים המאושרים בבית העסק  או שינוי בפריטים. 
      ד. כל שינוי בבעלות על העסק: תוספת שותף, העברת בעלות, וכד'...

 סגירת עסק - מחייבת מתן הודעה למחלקת הרישוי ולמחלקת הארנונה.

הליך הטיפול בבקשה לרישיון עסק: 

לאחר אישור התוכנית ע"י הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק רישוי לעסק. קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון.
תחילה יש לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו.
הפנייה תיעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרישיון. אישורם של הנותנים מותנה ע"פ רוב במילוי דרישותיהם ובהתאם לדרישות החוק.
הרישיון יונפק רק לאחר שיתקבלו כל האישורים של נותני האישור ע"פ חוק .
ניתן להנפיק היתר זמני לעסק במידה ונתקבלו חלק מהאישורים של נותני האישור , ורשות הרישוי משוכנעת כי בעל העסק עובד להשלמת הדרישות של נותני האישור האחרים .
מדיניות מ.מ. מעלה עירון לגבי רישוי עסקים - כללי 
במטרה לעודד את התושבים לעמוד בדרישות החוק וקיום מטרות חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 ועל מנת להגדיל מעגל בעלי העסקים במסגרת החוק אשר פועלים עם רישיון עסק קבעה מ.מ. מעלה עירון את נוסח המדיניות כדלקמן : 
- מבנה של עסק אשר פולש לשטח דרך/כביש/שטח ציבורי יידון ב"וועדת חריגים" , בעיקרון לא יקבל רישיון עסק ויידרש לסלק את הבניה , זולת אם הועדה תחליט אחרת .
- מדיניות המועצה לגבי איסוף אשפה מעסקים הינה שהרשות תאסוף את כל האשפה ,בשלב זה, למעט פסולת המחויבת במחזור עפ"י חוק.
- מתן רישיון עסק לעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון והבנייה ייעשה בהתאם למפורט בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, סעיף 8.א 1 .רישיון עסק במקרה זה יהיה כפוף לאישור יציבות מבנה ממהנדס קונסטרוקציה או ממהנדס העיר , מתן רישיון במקרה זה לא יהווה חסינות מפני הליכים עתידיים לפי חוק התכנון והבניה . ברישיון העסק יודגש כי הרישיון אינו מהווה היתר לפי חוק תכנון ובניה . בכל מקרה , יבחנו האפשרויות / השיקולים הבאים :
   * הרשות תפעל לקיום מטרות החוק בהתאם למצב הקיים וכורח המציאות הקיימת בעיר    
       דהיינו התייחסות לבנייה ישנה , התייחסות לתכנית מתאר ותכנונים בירוקרטיים שאין   
       לתושב שליטה עליהם וכו' .
   * תינתן אפשרות של רגולציה תוך 3 שנים .
   * ייבדק עניין לציבור בכל מקרה לגופו .
   * התייעצות ראשונית וחוות דעת מקדמית מטעם מחלקת ההנדסה של העירייה.
               * סדר עדיפות של העירייה יהיה הבטחת איכות חיים נאותה תוך צמצום מטרדים אשר נגרמים   
                  על ידי עסקים , עסק שאינו מקיים מטרד לרוב ניתן יהיה להכשרה .
- העירייה תתייחס לרמת הסיכון שעלולה לנבוע מהפעילות העסקית ותקבע מדיניות שתתאים לקיום הוראות החוק וההנחיות שיבטיחו את שלום הציבור .
- הרשות לא תיתן רישיון עסק לעסקים שפועלים בניגוד לחוקים נוספים / אחרים  שפועלים בניגוד לחוקים אחרים / נוספים  שנועדו להבטיח איכות חיים , הפחתת מטרדים ותכנון עתידי שיקבע את פני הישוב – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי ) התשע"ג-2013 סעיף 2(ג)). 
- לא יאושרו עסקים המוכרים אלכוהול.
- הרשות תפעיל את מדיניות האכיפה שאושרה ע"י מועצת העיר (מצ"ב מדיניות האכיפה המאושרת).מדיניות המועצה המקומית מעלה עירון לגבי קבוצות העסקים


קבוצת רישוי מס' 1 : בריאות , רוקחות ,קוסמטיקה

פעילות של עסקים בקבוצה זו יותרו בהתאם  לתב"ע הרלוונטית ובהתאם לתכליות מספרות ומכוני יופי.  .
בהתאם לעקרון זה המדיניות של המועצה לאשר עסקים בקבוצה זו הפועלים  באזור מגורים תהייה אך ורק במקרים בהם פעילות זו לא יהיה בה סיכוי לגרום להפרה בוטה של מטרות חוק רישוי עסקים .בכל מקרה, כל עסק יידון לגופו .קביעת מידת ההפרה תעשה ע"י הגורמים המקצועיים במועצה (מנהל מחלקת רישוי עסקים).

קבוצת רישוי מס' 2 : דלק ואנרגיה

ע"פ תוכנית המתאר אין להקים עסקים מקבוצה זו בתחום איזור המגורים  לכן המדיניות של המועצה הינה לא לאשר עסקים מקבוצה זו בתוך אזורי מגורים .
עסקים קיימים שיש ברשותם  רישיון עסק  תקף יבוקרו אחת לשנה לפחות, על מנת לבדוק המשך עמידתם המלאה בתנאי הרישיון. בכל מקרה, חידוש רישיונם ייעשה כל עוד הם עומדים בתנאי הרישיון .
עסקים קיימים או/ו חדשים מקבוצה זו שאין ברשותם רישיון עסק תקף תופעל כלפיהם "מדיניות האכיפה" העירונית המחמירה בשל רמת המסוכנות שבעסקים אלה.

קבוצת רישוי מס' 3 : חקלאות , בעלי חיים 

ככלל, עסקים בקבוצה זו יאושרו במקומות / שטחים המותרים לכך מבחינה הנדסית בהתאם  לתב"ע  הקיימת ולהיתרי הבניה הקיימים, בהתאם לסוג העסק.
עסקים בהם מוכרים חיות שהן חיות מחמד  מותרים באזור מגורים כאשר הם עומדים בכל מטרות החוק .
גידול בעלי חיים בחצר בית מגורים הינה באחריות הווטרינר העירוני במסגרת הקבוע בחוק גידול בעלי חיים.
למרות האמור לעיל,  אם הגידול גורם למטרד לשכנים ו/או לסביבה המועצה תפעל לסלקו. רפתות , דירים ואורוות סוסים שמוגדרים כעסקים טעוני רישוי הממוקמים בתוך אזורי מגורים אסורים בהחלט .
פעילותם תיאכף בהתאם ל"מדיניות האכיפה " של המועצה.
 

קבוצת רישוי מס' 4 : עסקי מזון

קיימים בקבוצה זו עסקים מהפריט 4.2 בתי אוכל והפריט 4.7 מכירת מזון, לרבות משקאות באזור מגורים .
עסקים אשר במהותם הינם מפעלים ליצור מזון יותרו רק באזורי התעשייה ,למעט מאפיות וקונדיטוריות שכונתיות. עסקים אלה יידרשו לעמוד בכל הדרישות של גורמי הרישוי השונים הרלוונטים לסוג העסק.

קבוצת רישוי מס' 5 : מים ופסולת

ככלל, עסקים בקבוצה זו הינם עסקים יש בהם פוטנציאל לקיומם של מטרדי ריח לסביבה וסכנת זיהום לקרקע. לכן  לא תותר הקמתם באזורי מגורים .פעילותם תותר אך ורק באזור המאושר לכך  ע"פ התב"ע 


קבוצת רישוי מס' 6 : מסחר ושונות

עסקים בקבוצה זו תותר פעילותם בהתאם לתב"ע הקיימת באזור כולל  באזורי מגורים . לעסקי רוכלות קיימת  התייחסות נפרדת בהמשך .

קבוצת רישוי מס'  7 : עינוג ציבורי , נופש וספורט

חלק מהעסקים בקבוצה זה בעלי פוטנציאל לקיומם של מטרדי רעש לסביבה , לכן עסקים כאלה לא יותרו באזורי מגורים .פעילותם תותר רק באזורים המאושרים ע"פ התב"ע .

קבוצת רישוי מס' 8 : רכב ותעבורה

פעילותם של עסקים מקבוצה זו קיימים תבחן בהתאם לתב"ע הקיימת במקום פעילותם. לעסקים קיימים צריך לבנות תוכנית להעברתם לאזור מתאים או לסגור אותם תוך זמן מוגדר ( בתנאי והיה למועצה אזור תעשייה ) . עד למעבר צריך לשמור על שעות פתיחה וסגירה של העסקים ע"פ חוקי העזר של המועצה , עסקים מקבוצה זו שפעילותם מהווה מקור למטרדים סביבתיים שונים  תפעל המועצה להפסקתם של המטרדים עד כדי סגירת העסק.

קבוצת רישוי מס' 10 : תעשיה , מלאכה, כימיה ומחצבים

לא תותר פתיחתם ופעילותם של מפעלי תעשיה  באזורי מגורים . מפעלים אלה יידרשו לעמוד בכל התנאים של גורמי הרישוי השונים.


מדיניות המועצה לגבי תביעה :

- עסק שפועל ללא רישיון , ואינו מהווה מטרד בוטה לתושבים ולסביבה ,ולא הגיש בקשה לרישיון עסק , יקבל מכתב הודעה על כך ודרישה  להגיש בקשה לרישיון עסק , אם לא הגיב תוך חודש תשלח לו הזמנה לשימוע , אם לא הגיע לשימוע , או הגיע ולא הגיש בקשה תוך זמן סביר , יועבר לטיפול משפטי של התובע העירוני .
- עסק שפועל ללא רישיון , ומהווה מטרד בוטה לתושבים ולסביבה , ולא הגיש בקשה לרישיון עסק , , יוזמן לשימוע  בהתאם לשימוע יוגש נגדו צו סגירה מנהלי ובמקביל תהליך משפטי ע"פ החלטת התובע העירוני .
- עסק שפועל ללא רישיון , והגיש בקשה , והטיפול נמשך מעבר לזמן סביר , והסיבה כי בעל העסק לא השלים את דרישות מי מנותני האישור , בעל העסק יוזמן לשימוע , בהתאם יועבר לטיפול משפטי.
- עסק שפועל ברישיון , הפר אחד או יותר מהתנאים שהוא כפוף להם ע"פ הרישיון שניתן לו , תישלח לו התראה , יוזמן לשימוע , ובהתאם יועבר לטיפול משפטי ו/או יוצא נגדו צו סגירה מנהלי .

 הנפקת  רישיונות רוכלות 

בשנים האחרונות מסתמנת בארץ מגמה של צמצום רישיונות הרוכלות הקיימים ואי-מתן רישיונות רוכלות חדשים, וזאת בהתחשב באינטרסים הציבוריים המחייבים הגבלה זו. כגון: שמירה על חזות היישוב , שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת מפגעי רעש ולכלוך, שמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבנים של קבע וכו'. 
מדיניות המועצה בנושא מתן רישיונות רוכלות חדשים הינה עמידה מלאה בתנאים ובדרישות של המועצה שיפורטו בהמשך ובהתאם לעקרונות שפורטו לעיל.

להלן תנאי הסף  למתן רישיון רוכלות: 

         1. מבקש הרישיון הינו תושב מ.מ. מעלה עירון. 
         2. מבקש הרישיון הינו בעל רכב יעודי שאושר ע"י משרד הבריאות למטרת הרוכלות המבוקשת המחזיק ברשותו רישיון נהיגה מתאים.
         3. לא תותר רוכלות נייחת (הצבת / הקמת בסטה או/ו סככה או/ו דוכן וכדומה עם תשתיות  קבועות) מכל סוג שהוא , למעט במקרים שיפורטו בהמשך.
         4. מיקום / הצבת פעילות הרוכלות יאושר ע"י  מנהל מחלקת רישוי עסקים.          
         5. הרישיון יונפק לתקופה הקבועה בצו רישוי עסקים או/ו בהתאם לשיקול דעתו של מנהל מחלקת רישוי עסקים. 
         6. הרישיון הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר או ליורשיו של בעל הרישיון. 
         7. שעות פעילות הרוכלות יהיו ע"פ הנחיות והוראות מנהל מחלקת רישוי עסקים.
         8. לא תותר כל פעילות של הכנת מזון (בישול, צלייה, אפייה, טיגון) בפעילות הרוכלות.

להלן תהליך הטיפול בבקשות של הרוכלים ביישובי המועצה :

1. הרוכל יגיש בקשה מסודרת בכתב למנהל מחלקת רישוי עסקים   בה יפרט את סוג פעילות הרוכלות המבוקשת, פירוט הציוד והכלים שבהם ישתמש, שעות הפעילות , מיקום הפעילות,
2. הבקשה תיבדק ע"י מנהל מחלקת רישוי עסקים ותוצאות בדיקה זו יועברו לידיעת מגיש הבקשה.
3. כל רוכל שיגיש בקשה יקבל לידיו את פרטי תנאי הסף לאישור בקשתו .
4. הרוכל יאסוף את האשפה בסוף כל יום .
5. הרוכל ישלם אגרת רישוי לפתיחת הבקשה .

להלן התנאים המחייבים בפעילות הרוכלים :

1. הרוכל יעמוד בכל הדרישות של מנהל מחלקת רישוי עסקים .
2. הרוכל יקפיד שפעילות הרוכלות לא תהווה מקור למטרים סביבתיים שונים מכל סוג
(רעש, ריח ועשן שפכים, אשפה)

הכין טיוטה : ג'בארין ראשד


الزيارات : 4354

نشر :